Regulamin - ZabawkiZyrafka.pl

Regulamin sklepu internetowego zabawkizyrafka.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu zabawkizyrafka.pl. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego zabawkizyrafka.pl realizowana jest przez firmę Fast Sale sp. z o.o., al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, NIP 701-060-23-65 ; zarejestrowaną pod nr KRS 0000631213 w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

 

Kontakt ze sklepem jest możliwy pod adresem: Fast Sale sp. z o.o., ul. Klaudyny 22, 01-684 Warszawa, a także pod nr telefonu 532 755 267.

 

 • 1  Definicje

 

Sklep – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.zabawkizyrafka.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu.

 

Sprzedawca – Fast Sale sp. z o.o., al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, NIP 701-060-23-65 ; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

 

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie.

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie, który to zakup nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 • 2 Postanowienia wprowadzające

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za pośrednictwem sklepu Kupujący może dokonywać zakupu produktów dostępnych pod domeną www.zabawkizyrafka.pl.
 2. Niniejszy regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.zabawkizyrafka.pl, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokonywania zakupów w sklepie, w tym składania i realizacji zamówień, wykonywania płatności, a także reklamacji i zwrotów produktów.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Do pełnego korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, wykorzystywania w tym celu przeglądarki internetowej, posiadania aktualnego adresu poczty elektronicznej, a także uruchomienie w przeglądarce obsługi plików cookies, a także javascript. W zależności od poziomu funkcjonalności (w tym wyrażenia woli dokonania zakupu), wymagania te mogą się różnić.
 5. Poprzez korzystanie ze Sklepu Sprzedawca rozumie wszelkie czynności Klienta, które prowadzą do zapoznania się przez niego z treściami na stronie.
 6. Wszystkie produkty w Sklepie są fabrycznie nowe.
 7. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 9. Postanowienia regulaminu obowiązują dla transakcji zawieranych pomiędzy Sklepem a Konsumentem (osobą fizyczną).

 

 • 3 Składanie zamówienia

 

 1. Klienci mogą składać zamówienia za pośrednictwem strony www.zabawkizyrafka.pl przez 24 godziny na dobę.
 2. Aby złożyć zamówienie, należy:
 1. skompletować zamówienie poprzez kliknięcie guzika “dodaj do koszyka” przy produktach, które klient zamierza zakupić;
 2. wejść na stronę “zobacz koszyk”, w celu podania kodu promocyjnego, o ile jest taka możliwość;
 3. poprzez kliknięcie guzika “przejdź do kasy” przejść do strony realizacji zamówienia;
 4. wypełnić dane zamawiającego razem z adresem przesyłki (o ile jest inny);
 5. wybrać opcję wysyłki oraz płatności;
 6. przeczytać i zaakceptować niniejszy regulamin oraz politykę prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;
 7. poprzez kliknięcie guzika “kupuję i płacę” potwierdzić zakup;
 8. dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 stosując się do komunikatów wyświetlanych na ekranie (jeśli dotyczy).
 1. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, a także następną z przyjęciem zamówienia do realizacji.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez klienta zamówienia i obejmuje produkty, które wchodzą w jego skład.

 

 • 4: Formy dostawy i metody płatności

 

 1. Klient ma do wyboru następujące metody płatności:
 1. płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24 oferowanego przez PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, identyfikujacej się numerem NIP: 779-236-98-87 oraz Regon: 301345068.
 2. płatność za pobraniem.
 1. Koszt wysyłki wynosi 13 zł w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 oraz 18 zł w przypadku przesyłki za pobraniem. 
 2. Koszt wysyłki ponosi Klient. Klient jest informowany o koszcie wysyłki zamówienia, każdorazowo przed jego potwierdzeniem.
 3. Dostawą zamówień zajmuje się DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10

 

 • 5 Realizacja zamówienia

 

 1. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu towaru do wysyłki na adres podany przez Klienta.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wysłania przez Sprzedawcę wiadomości mailowej z informacją o rozpoczęciu jego realizacji. Pierwsza wiiadomość mailowa z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta nie jest jeszcze momentem rozpoczęcia realizacji.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od dwóch do czterech dni roboczych.
 4. Po tym czasie towar przekazany jest do firmy przewozowej wymienionej w paragrafie 4, pkt. 4, która dostarcza go Klientowi na wskazany wcześniej adres.
 5. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem na każdym etapie realizacji zamówienia.
 6. Po zakończeniu realizacji zamówienia, Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przekazanie towaru do wysyłki.
 7. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup zgodnie z danymi podanymi w formularzu zakupu.

 

 • 6 Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres  Fast Sale sp. z o.o.,ul. Klaudyny 22, 01-684 Warszawa lub na adres mailowy fastsalepolska@gmail.com.
 3. Termin 14 dni liczy się od dnia:
  a) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.
  b) w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy od Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia w którym nastąpiło odstąpienie od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 10. Towar należy zwrócić na adres Fast Sale sp. z o.o., ul. Klaudyny 22, 01-684 Warszawa.

 

 • 7 Rękojmia i reklamacje

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Wszystkie produkty dostarczane przez Sprzedawcę objęte są standardowymi zasadami rękojmi, która obowiązuje przez dwa lata od wydania rzeczy kupującemu. Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się po upływie roku od stwierdzenia wady, chyba że termin ten upływa przed ustawowym terminem dwóch lat obowiązywania rękojmi.
 4. Reklamacje, wynikające z obowiązywania rękojmi należy zgłaszać pocztą na adres  Fast Sale sp. z o.o., ul. Klaudyny 22, 01-684 Warszawa lub na adres mailowy fastsalepolska@gmail.com.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres  Fast Sale sp. z o.o., ul. Klaudyny 22, 01-684 Warszawa.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 8. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy bądź – gdy to możliwe – naprawiony, a następnie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sprzedawca zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

 • 8 Pozasądowe metody dochodzenia sporów

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 • 9 Dane osobowe

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną pod adresem URL: https://zabawkizyrafka.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.

 

 • 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2019 r.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL:https://zabawkizyrafka.pl/regulamin/.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy. 
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu w pełni obowiązują wyłącznie w relacji z Konsumentami (osobami fizycznymi). W przypadku przedsiębiorstw, Sprzedawca zachęca do kontaktu indywidualnego, na podstawie którego zostaną ustalone szczegóły współpracy.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany). 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania:  

 

………………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

E-mail: ……………………………………………………………..………………………………………………

 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………….………………………………………

 

Nr paragonu, data wystawienia: ……………………………………….…..…………………………………

 

Zwracany produkt: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

Przyczyna zwrotu/ bez podania przyczyny zwrotu*: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr:

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

należące do: 

 

……………………………………………………….…………………..…………………………

                                                                               

 

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

 

  

(miejscowość, data)                     (podpis)   

 

………………………..     ………………………………..

 

*niepotrzebne skreślić

 

0
Hurra! właśnie coś wpadło do Twojego koszyka!
Brak produktów w koszyku.
Wartość koszyka: 0.00 
leaf leaf leaf